• Mierloseweg 288
  • 5707 AV Helmond
  • tel 0492 544764

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

VAN

 

B&B Tegelwerken B.V.

V.O.F. B&B Tegelwerken

Mierloseweg 288, 5707 AV Helmond

0492-544764

Artikel 1 Algemeen

1       Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tussen B&B Tegelwerken B.V. en V.O.F. B&B Tegelwerken, hierna aan te duiden als B&B, en haar opdrachtgevers. Door het verlenen van een opdracht c.q. het zonder protest behouden van een orderbevestiging door B&B, wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de toepasselijkheid van uitsluitend deze voorwaarden. Afwijkende voorwaarden en bedingen, alsmede aanvullingen op de overeenkomst, gelden slechts indien en voor zover B&B deze schriftelijk uitdrukkelijk heeft aanvaard.

2       In deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden wordt onder overeenkomsten van koop en verkoop mede verstaan overeenkomsten van aanneming van werk, onder koopsom mede aanneemsom en onder het gekochte mede het aangenomen werk. Onder opdrachtgever wordt mede verstaan, hij die als aanbieder in een overeenkomst van aanneming optreedt.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

1       Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij en voor zover uitdrukkelijk anders is vermeld. Daarin opgenomen gegevens kunnen bovendien variëren volgens de toleranties zoals gebruikelijk in de sanitair- en tegelbranche. Eerst door mondelinge of schriftelijke bevestiging door B&B van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht, komt de overeenkomst tot stand.

2       Alle aanbiedingen en opdrachten worden gedaan respectievelijk aanvaard op basis van de bij de aanvraag door opdrachtgever verstrekte gegevens, merken, hoeveelheden en tekeningen. Afwijkingen hiervan worden door B&B uitdrukkelijk in de aanbieding vermeld.

3       In alle gevallen zullen andere eventuele tevoren gemaakte afspraken of gedane toezeggingen, die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet schriftelijk zijn bevestigd, met de totstandkoming van de overeenkomst zijn vervallen.

 

Artikel 3 Levering

1       Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering af magazijn van B&B te Helmond.

2       In geval van aanneming van werk wordt het werk als opgeleverd beschouwd:

a. wanneer B&B aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en de opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b. na verloop van 8 dagen nadat B&B aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;

c. bij ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

 

Artikel 4 Leveringstermijn

1       B&B zal trachten de overeengekomen leveringstermijn zoveel mogelijk na te komen. Het is echter geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de opdrachtgever B&B derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

2       De overeengekomen leveringstermijn gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen of in geval van aanneming van werk, nadat alle voor het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van B&B en daarover volledige overeenstemming is bereikt.

3       Een overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren der zaken of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst  tenzij deze overschrijding het gevolg is van opzet of grove schuld van B&B. Evenmin geeft overschrijding van de leveringstermijn de opdrachtgever recht op niet-nakoming van enige jegens B&B aangegane verplichting.

4       Tenzij sprake is van onmacht aan de zijde van B&B is de opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever na het verstrijken van de leveringstermijn schriftelijk een als naar omstandigheden te beschouwen redelijke nieuwe leveringstermijn heeft gesteld, en ook deze door B&B niet in acht is genomen.

 

Artikel 5 Prijzen

Alle aangeboden prijzen zijn netto, inclusief omzetbelasting en zijn in geval van aanneming van werk gebaseerd op uitvoering in normale werkijden.

 

Artikel 6 Betaling

1       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling steeds als volgt te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum.

2       Bij verzuim van tijdige betaling van het verschuldigde of een deel daarvan is de opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, te berekenen vanaf 14 dagen na factuurdatum. Indien en zodra B&B, nadat de opdrachtgever in verzuim is komen te verkeren, de vordering aan een derde ter incasso in handen heeft gesteld wordt opdrachtgever daardoor aan incassokosten verschuldigd 15% van het in hoofdsom gevorderde bedrag met een minimum van 68 euro onverminderd de rente en kosten waarin hij zal worden veroordeeld.

3       B&B is steeds gerechtigd alvorens te leveren of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de opdrachtgever de verlangde zekerheid te stellen, of indien opdrachtgever enige betalingsverplichting niet nakomt en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling van één week, geeft B&B het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd haar rechten op vergoeding van onkosten en winstderving.

 

Artikel 7 Risico en eigendomsvoorbehoud

1       Dadelijk nadat de zaken als geleverd gelden in de zin van artikel 3, draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schaden, die aan of door deze zaken mochten ontstaan. Indien buiten schuld van B&B de levering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden worden de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.

2       Onverminderd het in lid 1 en het in artikel 3 gestelde, blijft de eigendom van geleverde zaken bij B&B totdat de opdrachtgever al hetgeen deze uit hoofde van of in verband met leveringen en/of diensten aan B&B verschuldigd is, heeft voldaan.

3       Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is B&B gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 3 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever verplicht zich hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1       B&B aanvaardt tegenover zijn opdrachtgevers voor niet door B&B zelf vervaardigde produkten alsmede voor door derden geleverde grondstoffen, hulpstoffen, halffabrikaten en andere materialen geen aansprakelijkheid die verder strekt dan die welke de eigen leverancier tegenover B&B aanvaardt. Elke vordering ter zake van bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirecte schade is derhalve uitgesloten.

2       B&B aanvaardt aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is B&B nimmer verplicht anders of meer te presteren of te vergoeden dan hetzij gratis herstel van het mankement, hetzij gratis ter beschikking stelling van een soortgelijke zaak als het geleverde, hetzij tot betaling van een schadevergoeding die beperkt is tot het factuurbedrag exclusief B.T.W., zulks naar keuze van B&B.

3       Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere verplichting die voor hem uit de met B&B gesloten overeenkomst voortvloeit, is B&B met betrekking tot deze overeenkomst tot geen enkele garantie, hoe ook genaamd, gehouden. Evenmin is B&B tot garantie verplicht indien de gewraakte gebreken het gevolg zijn van normale slijting en/of onjuist gebruik van het geleverde goed. De garantieverplichting vervalt eveneens wanneer de opdrachtgever, zonder de uitdrukkelijke toestemming van B&B verandering of reparaties aan de door B&B geleverde zaken uitvoert en/of laat of liet uitvoeren.

4       B&B is niet aansprakelijk voor eventuele tintafwijkingen bij de Din-norm, voor gebreken die het gevolg zijn van het zogenaamde werken van de bouw, van normale slijting en/of onjuist gebruik van het geleverde goed.

5       Aansprakelijkheid jegens derden, voortvloeiend direct of indirect uit door B&B geleverde zaken, daaronder begrepen het gebruik van de zaken, is steeds voor rekening van de opdrachtgever. Voor het geval B&B te dezer zake door derden aansprakelijk  zou worden gesteld, is de opdrachtgever verplicht B&B tegen dergelijke schaden en aansprakelijkheid te vrijwaren.

 

Artikel 9 Overmacht

1       Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan B&B zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: brand, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, transportmoeilijkheden en ernstige bedrijfsstoringen bij B&B, diens toeleveranciers of derden die door B&B  zijn ingeschakeld; niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven; overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerverboden en contingenteringen, ingrijpende wijzigingen in valutaverhoudingen, energiecrisis, abnormale prijsstijgingen van grondstoffen en andere omstandigheden welke de normale gang in het bedrijf van B&B beletten of in ernstige mate belemmeren.

2       Tijdens overmacht heeft B&B het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten gedurende maximaal 2 maanden. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door B&B langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding tegenover staat.

3       Indien B&B bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is B&B gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te faktureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht/geschillen

1       Op alle rechtsbetrekkingen en de daaruit voortvloeiende verbintenissen met de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

2       Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en B&B dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter voor de plaats van vestiging van B&B.

3       B&B is niettemin gerechtigd het geschil te laten beslechten door arbitrage, in welk geval de opdrachtgever daarvan schriftelijk door B&B in kennis zal worden gesteld en opdrachtgever een maand de gelegenheid krijgt om zich schriftelijk voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.